Kobiler için Alternatif Finansman Kaynakları
Turkish Login
Turkish Login
Turkish Login

Ulusal ve uluslararası pazarlarda yoğun rekabetin yaşandığı bir ortamda faaliyet gösteren ülkemiz KOBİ’leri, yoğun olarak bankacılığa dayalı sistemlerden yararlanma yoluna gidebilmekte ve daha çok öz kaynakları ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Ancak rekabet edebilirlik yeni ve teknolojik yatırımları gerektirmekte ve kaynak ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Çoğunlukla öz sermaye yoğun çalışan KOBİ’lerimizin özellikle uzun vadeli finansman ihtiyacı daha da artmaktadır.

KOSGEB, KOBİ’lerin bilhassa uzun vadeli finansman kaynaklarından daha fazla yararlanması üzerine birçok destek mekanizma ve programlar üzerinde çalışmalar sürdürmektedir. Özellikle girişimciliği artıracak projeler üzerinde daha çok yoğunlaşılmakta ve KOBİ finansmanında alternatif finans araçlarına büyük önem verilmektedir.

A. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI (GSYO) Deneyimi, yeterli sermayesi veya teminatı olmayan girişimcilerin, işin başında gerekli olan çekirdek ve başlangıç sermayesini veya işlerini

Makine tarafından oluşturulan alternatif metin:

büyütmek için gerekli olan ilave sermayeyi banka kaynaklarını kullanarak geleneksel yollardan sağlamaları pek mümkün olamamaktadır. Girişim sermayesi, fona sahip yatırımcıların, gelişme potansiyeli yüksek olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin oluşumu ve faaliyete geçmesi için yaptıkları uzun vadeli bir yatırım olarak da ifade edilebilir. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları (GSYO), çıkarılmış sermayelerini esas olarak girişim sermayesi yatırımlarına aktaran kurumsal yatırımcılar olup faaliyetleri sermaye piyasası mevzuatına tabidir. Yatırım yapılacak girişim şirketlerinin ise; sınai, zirai uygulama ve ticari pazar potansiyeli olan araç, gereç, malzeme, hizmet veya yeni ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerinin meydana getirilmesini veya geliştirilmesinin amaçlamaları ya da yönetim, teknik veya sermaye desteği ile bu amaçları gerçekleştirebilecek nitelikte olmaları beklenir. Bir projenin hemen her aşaması girişim sermayesi ile finanse edilebilmektedir. GSYO’lar, yatırım yaptıkları şirketlere finansman sağlamanın yanı sıra, gerekli olan yönetsel ve stratejik desteği de sağlayarak şirketlerin daha hızlı büyüme ve gelişmelerine de büyük katkı yapmayı amaçlamaktadır.

 KOSGEB ve Girişim Sermayesi Ülkemizde girişim sermayesi konusunda yeterli talep ve yatırımın olduğu pek söylenemez. Hem KOBİ’lerimizin hem de faaliyet gösteren Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının çekimserliği, yatırımları çok düşük seviyelerde bırakmıştır. Bu nedenle son yıllarda KOSGEB konuya ağırlık vermiş, sistemin gelişmesi için yeni oluşum ve çalışmalar içine girmiştir. KOSGEB, başta Avrupa Yatırım Fonu ile olmak üzere bu konuda birçok kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmış ve girişim sermayesinin ülkemizde de gelişimi için bazı projeler gerçekleştirmiştir.

 İstanbul Girişim Sermayesi İnisiyatifi (IVCI) IVCI, ülkemizde girişim sermayesi yatırımı yapan şirketlerin gelişimini hızlandırmak ve bu alandaki kapasiteyi artırmak üzere Avrupa Yatırım Fonu (AYF) öncülüğünde 2007 yılında Lüksemburgda kurulmuştur. Şirket ilk defa kurulmuş girişim sermayesi fonlarının yanı sıra, hâlihazırda girişim sermayesi fonu olarak yatırım yapan tecrübeli fonlara da yatırım yaparak fonların fonu şeklinde çalışmaktadır. Şirketin ortakları KOSGEB, AYF, TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı), TKB (Türkiye Kalkınma Bankası) Garanti Bankası ve National Bank of Greece (NBG) olup en büyük hissedar ve taahhüt sahibi KOSGEB ve AYFdir.

 KOSGEB olarak bugüne kadar IVCIye aktarılan toplam fon miktarı 15 milyon 775 bin Avro’dur. IVCI ise

Makine tarafından oluşturulan alternatif metin:"PI

 bugüne kadar (Eylül 2012) 142 milyon 500 bin Avro tutarında taahhüt ile 9 adet fona onay vermiş, toplam 112 milyon 500 bin Avro tutarında taahhüt karşılığında bir eş-yatırım ve yedi adet fona yatırım yapmak üzere anlaşma imzalamıştır (www.ivci.com.tr).G-43 Anadolu Girişim Sermayesi Projesi “G-43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu” Türkiyenin sadece az gelişmiş bölgelerine odaklanacak bir girişim sermayesi fonu oluşturulması amacıyla Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarını bir araya getiren önemli bir projedir. İki kaynağın bir araya gelmesiyle kurulan G - 43 fonu için ilk etapta 16 milyon Euro’luk bir fon oluşturulacaktır.

 Fon yöneticisinin diğer yatırımcıları da çekerek fon büyüklüğünü 30 milyon Euro’ya ulaştırması ve bu fonun tamamının KOBİ’lere kullandırılması hedeflenmektedir. Fonun kullandırılacağı hedef bölge 43 ilden oluşmaktadır. GAP bölgesinin ayrı bir ağırlığı olacak ve fonun yatırımlarının yüzde 50si bu bölgeye ayrılacaktır. İşletme başına azami fon kaynağı 2,5 milyon Euro olacaktır. “G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu” projesinde yer alan iller; Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Yozgat, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhanedir. KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KOBİ A.Ş) KOBİ A.Ş; vizyon sahibi girişimcilerin, Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak rekabet avantajına sahip ürün veya hizmet projelerini, sermaye ve yönetim desteği ile gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla 1999 yılında kurulmuştur. Ülkemiz KOBİ’lerinin finansman ihtiyacını gidermek amacıyla, aktif olarak 2004 yılının Ekim ayında çalışmaya başlayan KOBİ A.Ş.; bu tarihte Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) alınan Portföy Yönetim Belgesi ile resmen girişim sermayesi faaliyetleri yapmaya hak kazanmıştır.

Makine tarafından oluşturulan alternatif metin:

 Bu misyon çerçevesinde KOBİ A.Ş; finansman temini, yeni pazarların tespit edilmesi, strateji oluşturulması konularında kaynaklarını devreye sokmak ve yol gösterici rol oynayarak giriştiği ortaklıkların büyümesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. KOBİ A.Ş; TOBB, Halk Bankası, KOSGEB, TESK ve 16 Sanayi ve Ticaret Odası'nın ortaklığında kurulmuş bir girişim sermayesi şirketidir. 2011 yılında şirketin amaçları arasına; çekirdek ve başlangıç aşamasındaki sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla melek yatırımcıların organize edileceği ve finansman eşleşmelerinin yapılacağı bir ‘iş melekleri’ ağının oluşturulması ve yönetilmesi ile İMKB GİP piyasa danışmanlığı hizmeti verebileceği hususları da eklenmiştir. KOBİ A.Ş., Kuruluşundan bugüne kadar dokuz adet işletmeye ortaklık yoluyla girişim sermayesi sağlanmıştır. Şirket beş aşamanın herhangi birinde yer alan KOBİ’lere yatırım yapabilmektedir (www.kobias.com.tr).

B. KREDİ GARANTİ SİSTEMİ

Finans sektörünün bilhassa uzun vadeli yatırım kredilerinde işletmelerden istediği yüksek miktarlı ve

Makine tarafından oluşturulan alternatif metin

 özellikli teminatlar, KOBİ’ler için en zorlu koşullardan biridir. Teminat yetersizliği, üretimden pazarlamaya kadar olan her aşamada kaynak ihtiyacı çeken işletmelerimizin öncelikli sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte bu noktada öncelikle uzun vadeli yatırım kredilerinde istenen özellikli ve yüksek miktarlı teminatın kredi garanti kuruluşlarınca karşılanması, işletmelerinize yatırım için uygun koşullar sağlaması yönünde en önemli adımlardan biri olarak görülmektedir.Kredi garanti sisteminin varlığı, finans kuruluşlarının çekimser davrandığı yeni girişimciler ile Ar-Ge tabanlı şirketlere ve yüksek teminatlar istenen uzun vadeli yatırım kredilerine kefalet sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir.Kredi garanti programları bir çok ülkede küçük işletmelere finansal destek ve teşvik mekanizması olarak uygulanabilmektedir.

 Ülkemizde de, KOBİ'lerin finansman ihtiyacını karşılamak ve desteklemek üzere Kredi Garanti Fonu A.Ş kurulmuştur. Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF) Ülkemizde KOBİ’lerin kredi teminatı sorunlarının çözümüne yönelik olarak kurulan Kredi Garanti Fonu A.Ş., KOBİ‘lerin bankalardan kullandıkları kredilere kefalet sağlamak üzere, 1993 yılında kurulmuştur. Genç ve yaratıcı girişimciliğin geliştirilmesi, yenilikçi yatırımların gerçekleştirilmesi, ileri teknoloji içeren küçük girişimler, ihracatın desteklenmesi, istihdam ve bölgesel kalkınma amaçlı yatırımlar KGF kefaletlerinde öncelikli olarak değerlendirilen konulardır. Türkiyenin bütün yörelerindeki KOBİ’ler, esnaf ve sanatkarlar, tarımsal işletmeler ve çiftçiler, kadın ve genç girişimciler KGF kefaleti için başvurabilmektedirler. KGF, işletmelerin ihtiyacına dönük nakdi veya gayri nakdi her türlü kredi için kefalet verilmektedir.

 Ortaklık Yapısı KGF ülkemizde kredi garanti sistemi konusunda faaliyetlerini sürdüren tek kuruluş

Makine tarafından oluşturulan alternatif metin:

 niteliğindedir. Bugün itibariyle tamamı ödenmiş 240 milyon TL sermayesi bulunmaktadır. Diğer taraftan KGF’ye hazine tarafından, finansman imkanlarını geliştirmek ve kredi sisteminin etkin işlemesine katkı sağlamak amacıyla 1 milyar TL’ye kadar destek sağlanmıştır. KGF, kendi öz kaynağı ve Hazine desteği kapsamında kefalet sağlayabilmektedir. İki kefalet çeşidinin kullanım koşul ve şartlarında farklılıklar bulunmaktadır.

 KGF, hızla büyüyen ve gelişen bu yapısı ve potansiyeli ile bir çok ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla anlaşmalar yapabilme potansiyeline erişmiş bulunmaktadır. Şirket ülke geneline yayılmış toplam 32 şubesi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Diğer taraftan anlaşmaya varılan ve çalışılan finans kuruluşu sayısı ise 39’a ulaşmış olup, KOBİ kredilerine sağlamış olduğu kefalet miktarı ise her yıl sürekli artarak devam etmektedir (www.kgf.com.tr).

 C. KOBİ’LERİN SERMAYE PİYASASINA AÇILMASI

 Borsaya kote olmanın ağır koşulları, KOBİ’lerin yapısı ve çekimserliği, KOBİ’leri sermaye piyasasından uzak tutmuştur. Ancak KOBİ’lerin desteklenmesi ve fon ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için sermaye

Makine tarafından oluşturulan alternatif metin:

 piyasalarının kullanılması stratejik önem arz etmektedir. KOBİ’lerin sermaye piyasalarından yararlanmalarını kolaylaştırmak amacıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) bünyesindeki bir pazarda işlem görmelerini sağlayacak İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası (İMKB GİP) Yönetmeliği 18 Ağustos 2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 İMKB GİP’in, büyüme potansiyeli gösteren ve düşük maliyetle fon ihtiyacını karşılamak isteyen işletmeler için ara bir piyasa olması beklenmektedir. Sermaye piyasalarından kaynak temin etmenin yanında halka açılmak KOBİ’lere;

 Önemli büyüklükte kurumsal ve kalıcı finansman kaynağına ulaşma imkanı;

 • Ortaklarına ve yatırımcılara kendi hisse senetleri için bir piyasa yaratması;

 • İstikrarlı ve güven verici bir görünüm arz etmesi ve itibar artışı;

 • Kamuyu aydınlatma yükümlülükleri ile birlikte ortaklıklar daha şeffaf olmaları ve daha yaygın tanıtım imkânları sağlanması;

 • Halka açık hale gelinmesi, aile şirketi yapısından çıkıp, mülkiyet ve yönetimin ayrılmasına ve bu suretle şirketin profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmesi gibi avantajlar sağlamış olacaktır.

 Bu nedenle KOSGEB, KOBİ’lerin sermaye piyasalarından yararlanabilmelerini sağlamak ve desteklemek için Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı”nı hazırlayarak çok kısa bir sürede uygulamaya başlamıştır. GİP'te ilk işlem gören şirketlerden Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. yaklaşık bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde İMKB kotasyon şartlarını sağlayarak ikinci ulusal pazarda işlem görmeye başlamıştır.

 Bu süre içerisinde İşletme, satışlarını iki katına piyasa değerini ise yaklaşık altı katına çıkarmıştır. Sonuç olarak; KOBİ’ler her geçen gün popülaritesi artan bu piyasada işlem görerek, finansmana ulaşma kanallarını genişletebilecek, daha az maliyetli finansman temin edebilecek, düzenli çalışan, güvenilir bir piyasa üzerinde işlem görerek kurumsal kapasitelerini de geliştirebilecek, İMKB ‘de işlem görebilmek için gerekli kotasyon şartlarının oluşturulmasının zeminini hazırlayacaklardır.

Faruk GÜREL / KOSGEB KOBİ Uzmanı

Kaynak <https://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/kobiler-icin-alternatif-finansman-kaynaklari/269>

e-Bülten 'e Kayıt Olun

Güncel Haberler, Kampanya ve İndirim Teklifleri hakkında bilgilendirilmek isterseniz e-Bülten Programımıza üye olabilirsiniz.

Hakkımızda

Yeni millenyum ile beraber internet ve eTicaret hayatımızın değişmez bir parçası oldu. Artık dünya eskisinden de küçük, ve eskisinden de hızlı dönüyor. Zaman ve kaynakların çok daha değerli olduğu günümüzde, 2008'den beri sizleri en doğru kaynaklara yöneltebilmek için çaba sarf ediyoruz.

fabrikadan.com'da yer alan kullanıcıların oluşturduğu tüm içerik, görüş ve bilgilerin doğruluğu, eksiksiz ve değişmez olduğu, yayınlanması ile ilgili yasal yükümlülükler içeriği oluşturan kullanıcıya aittir. Bu içeriğin, görüş ve bilgilerin yanlışlık, eksiklik veya yasalarla düzenlenmiş kurallara aykırılığından fabrikadan.com hiçbir şekilde sorumlu değildir. Sorularınız için ilan sahibi ile irtibata geçebilirsiniz. Yer Sağlayıcı Belge No : 581